mandag den 19. februar 2018

VELKOMMEN TIL MIN BLOG OM PER KIRKEBYS SKULPTURER


Indledning

Denne blog indeholder en række indlæg om udvalgte Per Kirkeby skulpturer i bronze eller mursten. 

Sigtet med noterne er, at de måske kan give andre en genvej til tolkninger og oplevelser af skulpturerne. Noterne er ikke for den 'travle' læser, og de erstatter ikke fysisk samvær med skulpturerne. Man skal se skulpturerne på deres lokaliteter for at få det fulde udbytte af værkerne. 

Jeg har bevidst kaldt mine indlæg for noter. Heri ligger, at de i form og indhold aldrig bliver helt færdige. Jeg finder altid nye perspektiver, når jeg ser skulpturerne anden eller tredje gang. Det er som med mange af skulpturerne, at der ikke er en start og en slutning...

At læse noterne kræver ikke særlig viden om kunst, skulpturer eller Per Kirkeby. De enkelte noter kan læses uafhængigt af andre noter, og jeg inddrager ikke sammenligninger mellem skulpturerne eller beskriver deres udvikling i form og udtryk over tiden.
Det tilgængelige programmel i blogspot er ikke helt velegnet til at håndtere indlæg, der blander tekst, billeder, figurer etc., hvorfor jeg beder læserne bære over med lidt ’mystisk’ layout enkelte steder.

En liste over skulpturerne, deres geografiske placering og årstal for indlæg er vist som bilag under 'læs mere'. Endvidere kan man bruge søgefunktionen i blogspots værktøjslinje til at finde indlæg, se nedenfor: 

Indlæg februar 2018
Indlæggene februar 2018 indeholder noter om fire skulpturer i Tyskland:
·         Frankfurt (am Main)
·         Hellersdorf, Berlin
·         Tårnet, Friedrichshain, Berlin
·         Jüdisches Mahnmal, Paderborn, Tyskland
Noterne er bygget op over samme ’læst’ som tidligere, men med en kort, samlet beskrivelse til indledning samt med flere fotos og med kortudsnit over skulpturernes rum eller lokalområde. Det gør noterne lidt længere, men forhåbentlig også nemmere at læse og forstå. Se eventuelt læsevejledningen under ’læs mere’.

Som sædvanlig en stor tak til Søren Bæch, ARoS’ bibliotek og Lars Morell for bistand med materialer og afklaring af spørgsmål. Endvidere takker jeg Thomas Bo Jensen, Aarhus School of Architecture for gode kommentarer og Hans-Henrik Gustafsen samt Ole Bisbjerg for fotos.

Det skal bemærkes, at der er fri adgang til alle de fire skulpturer, dog således at Tårnet kun kan ses på cirka 10 meters afstand.
God fornøjelse
Torsten Karlsson

 

FRANKFURT am MAIN


Den store mæander, den transparente rumdeler og korsgangen  


  
Note om Per Kirkebys bygningsskulptur til Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main, Tyskland
 
Kort om skulpturen  

Til det tyske nationalbibliotek i Frankfurt am Main har Per Kirkeby lavet en bygningsskulptur på institutionens forplads.
Skulpturen er opført i 1996 i forbindelse med byggeriet af biblioteket. Den er uden titel, men i Kunsthaus Bregenz’ værksfortegnelse bruges bynavnet, som jeg har fastholdt[1].
Kirkebys Frankfurt er en horisontal, lav skulptur, som ligger i en stor vinkel foran bibliotekets hovedindgang. Den afskærmer biblioteket mod 2 stærkt trafikerede veje, som krydser i hinanden på stedet, og deler rummet i et gaderum og en biblioteksplads.
Skulpturens 2 vinkler er henholdsvis 36 m og 17 m lange. Skulpturen er 4,90 m høj og 2,75 m bred. Dens grundplan er en mæander, men den har store åbninger i siderne og en passage igennem midten. Den har samtidig store, murede flader over åbningerne, som om den næsten står på søjler.

Frankfurt har en umiddelbar og tiltrækkende enkelhed, men Kirkeby tilføjet nogle elementer, der sammen med stedets karakter giver et stort antal muligheder for referencer og associa-tioner. Mine tanker kredser om den specielle mæander med et 90° knæk, med en verden ved jorden og én i et højere luftlag. Skulpturens passage står som en korsgang til et kloster, men også som noget, der opløser sig i det indre rum. Skulpturen knytter sig på forskellig vis til andre ting i rummet, trafikken, byens hovedkirkegård og biblioteket, og den står hele tiden som et stort, fast bagtæppe for det liv, som mennesker udfolder her.
 
 

Foto 1: 'Frankfurt' set fra nord


 

HELLERSDORF

Fra det enkle til det indviklede - en ’Tor’, et sætstykke, et skolesymbol, en åben passage fra labyrintens kerne


Note om Per Kirkebys skulptur i Hellersdorf, Berlin


Kort om skulpturen   

I forbindelse med byggeriet af en erhvervsskole (Oberstufenzentrum) indenfor sundhed/ medicin i den nordøstlige udkant af Berlin lavede Per Kirkeby en skulptur ved skolens indgang[1].
Skulpturen er opført i 2002 og er uden titel. Skolen blev i 2013 navngivet Rahel-Hirsch-Schule efter en tysk-jødisk læge og forsker. Da dette ikke har indgået i rammen for Kirkeby, har jeg valgt at bruge bydelens navn, Hellersdorf som reference for skulpturen.
Skulpturen er lavet ved at sætte to vinkelbyggede mure sammen mod hinandens indre hjørner med en forskydning imellem. Den får herved et ydre udtryk som et lille tårn med en højde på omkring 7 m og en bredde på godt 4 m. Den måde, de to vinkelmure er sat sammen, skaber samtidig en smal, indre passage. Ser man på grundplanen, kan det ligne starten på en labyrint. Skulpturens krop består af ens sider med 2 store åbninger over hinanden, der får den enkelte side til at ligne et stort ’a’ eller et ’h’ med en overligger.  
Skulpturen står på en lille, trekantet, øde plads med et uplejet græsareal i midten indrammet af gader. Skolen deler forplads med en tværgående passage gennem Hellersdorfs østlige bymidte. Skulpturen står både på en skolegård og en gade, og dens beskuere er primært  borgere i bydelen og elever/personale på skolen.
Der er mange ting, der fascinerer ved skulpturen. Kirkeby har med enkle midler gjort en simpel konstruktion indviklet med mange tolkningsmuligheder. F.eks. rummer den på samme tid en række dobbeltheder som tårn/passage, åben/lukkethed, og den ændrer udtryk i forhold til afstand og rum. Den står både som en ’Tor’ og som et sætstykke på en scene eller som et vartegn for 'skole'. De forskudte vinkelmure skaber også en fornemmelse af tidslighed, der for mig skaber tanker om tilværelsens passager og labyrintiske karakter i almindelighed.

 
Foto 1: Hellersdorf set mod nordøst


TURM eller TÅRN

Et højt, fladt tårn med en passage gennem en mæander på en skrående bund   


Note om Per Kirkebys Tårn ved Michaelbrücke, Berlin 

Kort om skulpturen   

I forbindelse med byggeriet af et kraftvarmværk i det centrale Berlin opførte Per Kirkeby to store bygningskulpturer, et tårn og en mur.
Kirkebys værker er opstillet i 1997 på bestilling af Bewag, Berlins forsyningsselskab. I dag drives kraftvarmværket af Vattenfall, og Kirkebys tårn og mur er ikke tilgængelige for offentligheden i modsætning til tidligere. Tårnet kan ses på tæt hold fra den nærliggende Michaelbrücke, mens muren kun kan ses på længere afstand. Desårsag omfatter noten kun tårnet og med de begrænsninger, som den manglende mulighed for at ’røre’ skulpturen giver.  
I Kunsthaus Bregenz’ værksfortegnelse bruges ’Turm’ som titel, hvorfor jeg har valgt oversættelsen ’Tårn’.[1]
Kirkebys Tårn er en høj, flad skulptur med profil som en retvinklet trapez. Profilen skyldes, at det optager faldet i stedets skrånende bund mod floden gennem Berlin, Spree. Tårnet er omkring 2 meter bredt, mellem 8 og 10 m højt og knap 8 m langt. Tårnets grundplan er en mæander, men en speciel mæander med forskydninger og sammentrækninger som geologiske foldninger på højkant. Det har samtidig store åbninger i siderne for neden, så det næsten står på søjler, og der dannes en indre passage gennem skulpturen.
Tårnets nære rum er et lille, indrammet ingenmandsland mellem kraftvarmværket og Michaelbrücke. Som en del af skulpturens udtryk indgår, at man har udstyret rummets skrånende bund med et utal af stier, mure og trapper. 
Tårnet har en umiddelbar enkelhed i sit udtryk, men samtidig nogle fascinerende dobbeltheder, der giver det en sofistikeret kompleksitet. Kirkeby har brugt nogle greb for at nå disse udtryk, som er betagende i sig selv. Skulpturen rummer for mig et utal af muligheder for referencer og tankerækker. Lige fra hvad et tårn er til en mental transformation og rituelle processioner. Jeg ser passagen, mæanderen og trappens symbolik som en kerne i skulpturen. Og med menneskers verden forneden og en højere, lukket ’åndens’ verden foroven.

 
Foto 1: Tårnet set fra nord

 


Foto 2: Tårnet set fra sydøst


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADERBORN - Jüdisches Mahnmal


En skulptur med to sider til erindring og formaning   


Note om Per Kirkebys mindesmærke over de deporterede jøder i Paderborn

 

Kort om mindesmærket  

I Paderborn har Per Kirkeby skabt et mindesmærke over nazisternes deportering af byens jøder. Mindesmærket er opstillet i 1993 på foranledning af bystyret i forbindelse med 55 års dagen for nedbrændingen af byens synagoge og starten på pogrom.  

Mindesmærket er opført i gule mursten og står i byens gamle bydel på et mindre bytorv, hvor synagogen tidligere lå. På stedet og i værksfortegnelserne omtales mindesmærket som ’Jüdisches Mahnmal’[1].

Et mindesmærke er en skulptur, der stiller særlige krav til placering, uforgængelighed, form og udtryk. Især er kravene store til et mindesmærke over en af verdenshistoriens mest tragiske begivenheder - nazisternes forfølgelse, deportering og mord på jøderne.

Kirkeby har løst opgaven ved at lave en stor mur. Muren er 5 m høj, 6½ m lang og godt 1 m bred. Murens grundplan er en mæander, som et trukket sammen, så der skabes en forskellig forside og bagside. Forsiden markerer selve mindesmærket og er udformet med 3 indtrukne nicher, hvor der i 2 nicher er opsat sorte kobberplader med mindetekst og navne på de deporterede. Bagsiden består af 3 store murflader med 4 dybe spalter imellem, som er åbne foroven. Ved at bruge den gamle synagoges byzantiske stil med bl.a. gule mursten og bånd af røde mursten, skaber han en direkte reference til stedets historie.

Mindesmærket har en enkelhed og overskuelighed over sig uden brug af symbolske klichér. Dets proportioner er harmoniske, og dets form ligger indenfor ’byrummets sfære’. Jeg oplever, at Kirkeby har skabt et monument, der viser indlevelse i situationen for de mennesker, som kommer for at mindes, og en skulptur som samtidig kan fungere på et bytorv, hvor en række mennesker har en dagligdag, og hvor der ligger  et sygehus med mennesker i en sårbar situation. Jeg oplever også, at han har skabt et ’Mahnmal’, en formaning, der har et indhold, der rækker udover Paderborn og jødernes tragedie, fra fortid til fremtid, måske noget evigt.
 
Foto 1: Mindesmærkets forside (nordside)
 


Foto 2: Mindesmærkets bagside (sydside)

 

 
 
 
 

 
 
fredag den 3. november 2017

BIELEFELD

En modstridende, underliggjort skulptur - en passage, et mentalt checkpoint eller en skriftestol med magisk lys?

Note om Per Kirkebys bygningsskulptur i Bielefeld


Skulpturens placering og titel
En af Per Kirkebys bygningsskulpturer står i Bielefeld ved byens ’Agentur für Arbeit’. Skulpturen står tilgængelig for offentligheden fra en bypark, men knytter sig til ’Agenturs’ fysiske og sociale rum.

’Agentur für Arbeit’ er ikke helt det samme som et dansk jobcenter, men jeg bruger for nemheds skyld dette begreb fremover i stedet for det tyske. 

Skulpturen er af røde mursten og består af et lavt, kvadratisk tårn med et ’tilbygget’ tøndehvælvet rum på hver af de 4 sider. Skulpturen har 2 åbninger, så man kan passere igennem den i nord/sydlig retning. På øst og vest siden er den lukket af mure med en smal spalte i midten. Skulpturen er 4,80 m høj og 4,40 meter bred. Dens grundplan kan ligne et græsk kors med 4 lige lange arme.

Skulpturen er opført i 1988/89, og den benævnes Bielefeld i Kunsthaus Bregenz’ fortegnelse over  Kirkebys bygningsskulpturer [1].  Kirkeby har ikke kommenteret navnet, og jeg ser ikke umiddelbart noget ved skulpturen, der refererer til selve byen.

Jeg oplever, at Kirkeby har skabt en skulptur, som har noget foruroligende og underliggørende over sig. Dens to grundelementer er på en måde inkompatible, og det skaber en række dobbeltheder og modsætninger. Mine tanker kredser også om dens funktion som passage med et særligt midterrum, der kan minde om skriftestol eller helligt rum, hvor solstråler og lyset har en magisk rolle.

’Bielefeld’ set fra vest
 

SCHLOSSPLATZ MÜNSTER

Bioscience og Wiedertäufer

Note om to bygningsskulpturer af Per Kirkeby på Schlossplatz i Münster, Tyskland

Skulpturernes placering og titler
På Schlossplatz i Münster står to røde bygningsskulpturer af Per Kirkeby. Skulpturerne var Kirkebys bidrag til byens ’Skulptur Projekte’ i 1987. Münster har siden 1977 hvert tiende år ladet et stort antal kunstnere opføre skulpturer forskellige steder i byen. 
 
Kirkebys skulpturer er placeret på et fladt ’forareal’ til Bioscienceafdelingen ved byens universitet. I værksfortegnelserne bruger man stedets navn som titel [1].

De to skulpturer kan ses sammen, men også hver for sig. Det er referencer, der knytter dem sammen, hvorimod deres form og udtryk er meget forskellige. Den ene er vandret, kvadratisk og lav med store buestik. Den har sider på 4 meter og en højde på ½ meter. Den anden er lodret, kvadratisk med et indtræk og et buestik i midten. Den er 5 meter høj og 2 meter bred.
Skulpturernes placering og deres udtryk danner for mig en  forbindelse til Bioscience, at skabe ny viden, dissekere, undersøge m.v., men også til historien om henrettelsen af lederne af en yderligtgående religiøs sekt, Wiedertäuferne i Münster, som Kirkeby var optaget af.
 
Vandret skulptur set mod sydvest
 
 
Lodret skulptur set mod nordøst